Rozsáhlé logistické změny v rekordně krátkém čase

Důležitost EDI řešení
10.12.2013
Přestaňte šetřit, vydělávejte podruhé!
10.12.2013

Management českého závodu Alfmeier si byl vědom toho, že stávající materiálové toky ve výrobě a logistice nejsou zcela optimální a jsou častou příčinou problémů se zásobováním a také jedním ze základních důvodů vedoucích k nárůstu zásob na výrobní ploše. Významným prvkem byl taktéž objem skenovacích operací, které ve své podstatě nepodporovaly pohyby materiálu a byly zaměřeny především na zajištění zpětné sledovatelnosti. Na základě této situace rozhodl ředitel plzeňského závodu Markus Schroer o spuštění projektu zaměřeného na restrukturalizaci interního uspořádání ve výrobě i skladech, s cílem dosažení optimalizace materiálových toků, zvýšení efektivity zásobovacích i výrobních procesů a snížení zásob na výrobních plochách. Vedením projektu byla pověřena Halka Kračmerová, projektový manažer Alfmeier CZ s.r.o.

V rámci celého projektu byla provedena řada změn, z nichž nejvýznamnější byla změna způsobu zásobování výrobních zařízení. Byl vytvořen nový layout výrobní haly, zaveden systém zásobování v podobě vláčků a zásobovacích míst – skluzových regálů. Pro nové rozvržení a s ním spojené nové procesy bylo nutno zajistit také nový způsob systémové podpory v rámci podnikového systému SAP, který na nové podmínky nebyl připraven. Společnost Alfmeier hledala proto takový systém, který se dokáže změnám přizpůsobit, sladí se s navrženými fyzickými materiálovými toky a bude nutit zaměstnance dodržovat určitá pravidla. Cílem bylo, aby spolupráce mezi logistikou a výrobou byla stabilní s minimem skenování a přitom s dostatečnou evidencí pro zpětnou sledovatelnost toku materiálu.

Mezi základní požadavky projektu patřilo řízení interní logistiky s využitím manipulačních jednotek (Handling Units – HU) a pomocí čárového kódu, dále zajištění detailní zpětné sledovatelnosti napříč celým logistickým tokem, minimalizace skenovacích operací ve výrobě a eliminace chyb v celém zásobovacím řetězci, také snížení zásob materiálu na výrobní ploše, zajištění a podpora rychlejšího toku materiálu uvnitř firmy, prokazatelné dodržování pravidel FIFO, zvýšení přesnosti registrace zásob a tím také snížení inventurních rozdílů a řešení v rámci jednoho informačního systému SAP.

Výzvy a rizika projektu

 • Požadovaná dodávka systému SappyWMS do tří měsíců.
 • Nové funkcionality v řešení – rozsáhlejší produktový vývoj.
 • Rozšiřování modulu MM/WM v rutinně využívaném korporátním systému SAP ERP, který spravuje centrála v Německu.
 • Zachycení detailního fyzického stavu logistických toků v reálném čase.
 • Nastavení jednoduché obsluhy pro koncové uživatele v oblasti výroby i logistiky.
 • Zajištění zásobování výroby na principu tahu.

Řešení

Výběrové řízení na informační systém, který by podpořil změny v zásobování a ve výrobě, vyhrála společnost Aimtec, která nasadila vlastní řešení SappyWMS, vyvinuté v prostředí SAP ERP a využívající funkce modulů pro vedení zásob a řízení skladů (MM/WM), výroby (PP) a odbytu (SD). Toto řešení je postaveno na standardních SAP komponentách. To znamená, že na každou přepravku či karton bez ohledu na jejich obsah se začalo pohlížet jako na manipulační jednotku (HU), která má své jedinečné číslo. Na základě tohoto čísla se sledují veškeré prováděné operace. Využívá se tahového principu Kanbanu. Podnětem pro zásobování je naskenování prázdné manipulační jednotky, čímž vzniká impuls pro přistavení nové – plné. Není nutno hlídat počet karet v oběhu a nehrozí jejich ztráta. Plná manipulační jednotka jde automaticky na úložiště, kde předtím byla ta vyprázdněná. Řešení SappyWMS podporuje i procesy v řízeném skladu. Ve výsledku každý pracovník, podílející se na zásobování, má svoji jasně definovanou zásobu práce s informacemi, na základě kterých ví, odkud, kam a co má přemístit. Přitom systém zohledňuje specifika práce na každém z pracovišť – například obsluha vláčku dostává pokyny v návaznosti na pořadí pracovišť na zásobovací trase, což eliminuje zbytečné zastávky a zbytečné jízdy. Taktéž v řízeném skladu je zásoba práce pro zakladač seskupena podle uliček, ve kterých se zařízení pohybuje, což vede k optimalizaci jeho práce. Řešení SappyWMS tímto nejen optimalizuje logistické procesy, ale zároveň také zajišťuje automatické předávání dat mezi jednotlivými body logistického toku se zohledněním specifik práce v rámci každého z nich.

Výhody řešení

 • Efektivita při příjmu materiálu – dohledatelnost na dodavatelská data
 • Jednoduchá manipulace s paletami a baleními
 • Systém využívá maximum standardních nástrojů SAP
 • Snadná organizace práce skladu při přípravě materiálu pro výrobu
 • Automatizovaná komunikace mezi výrobou a skladem
 • Časová úspora a úspora pracovních sil ve výrobě
 • Sledování nejen jednotlivých balení, ale i práce zaměstnanců

Přínosy

 • Snížení zásob vstupních komponent ve výrobě a rozpracované výroby o 20%.
 • Uvolnění výrobní plochy v řádu desítek m2 pro nová zařízení.
 • Přesunutí kompetencí mezi výrobou a logistikou vedlo ke zvýšení produktivity ve výrobním procesu o 4%.
 • Změna rozsahu výkonů spojených s evidencí pohybu materiálu si nevyžádala žádné navýšení mzdových prostředků.
 • Zásobování tahovým systémem, místo ve vztahu k zakázce, vedlo k redukci určitých činností u každého ze směnových předáků o 90 minut za směnu.
 • Pravidelné zásobování výroby odbouralo neplánované prostoje výrobních zařízení až o 50%.
 • Systémová podpora požadavků na přistavení materiálu, v kombinaci s vytvářením zásoby práce pro pracovníky v rámci logistického toku, zajišťuje přistavení požadovaného materiálu do 1 hodiny od vytvoření požadavku.
 • Detailní evidence materiálu na úrovni HU vedla ke snížení inventurních rozdílů v řízeném skladu o 50%.