Novinky v e-invoicingu

Nejnovější verze TradeSync Integration Manager 3.8
29.5.2012
auto-gration = reálné řešení inicializované organizací ODETTE a podporované EU
29.5.2012

Dle směrnice Rady 2010/45/EU připravuje Ministerstvo financí novelu zákona o DPH s účinností od roku 2013, která zrovnoprávňuje doklady v elektronické podobě s listinnými. Tento právní krok s sebou přinese zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchovávání dokladů.

V současné době je možné zasílat elektronické faktury pouze tak, že jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo pomocí elektronické výměny informací – EDI. Nově bude nutné jen dodržet definované vlastnosti dokladu se zajištěním svobodné volby samotné realizace elektronické fakturace. Mezi tyto vlastnosti patří věrohodnost původu daňového dokladu, neporušitelnosti jeho obsahu a čitelnosti. Vlastnosti dokladu musí být zajištěny po celou dobu od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty pro jeho uchovávání a to bez ohledu na to, zda jde o doklad v listinné nebo elektronické podobě. Dále se uvažuje o zajištění tzv. auditní stopy. Jedná se o zdokumentovaný tok plnění od zahájení zdrojového dokumentu až po jeho ukončení.

Standardy elektronické fakturace v automotive

Z hlediska standardních procesů v automobilovém průmyslu bude elektronická fakturace i nadále fungovat pomocí EDI. Klasická elektronická faktura je vystavená od dodavatele k zákazníkovi s využitím standardu VDA 4906 nebo EDIFACT INVOIC. Druhá varianta je tzv. selfbilling, kdy probíhá vystavení faktury u odběratele jménem dodavatele na základě pořízených dat o příjmu zboží a následně její elektronický přenos prostřednictvím EDI k dodavateli. Při tomto přístupu se využívá VDA 4908  případně EDIFACT INVOIC. Velmi rozšířený je také formát zprávy GLOBAL INVOIC. Pro zajištění bezpečné výměny dat přes veřejný internet se stává standardem protokol OFTP2. Bezpečnost je zaručena pomocí digitálních certifikátů.