Úloha MES při vstřikování plastů

Automobilový průmysl a technologie hlasového vychystávání Vocollect
5.12.2011
Jednoduchá automatizace – přímá cesta k zefektivnění vašich skladových procesů
5.12.2011

Obecná snaha o hledání úspor u výrobních podniků s sebou přináší snahu o zvýšení efektivity výroby. V této souvislosti se poslední dobou mluví o systému MES. Je to systém pro sledování výroby a sběr dat z výroby. Aktuální přehled o stavu a běhu výroby je totiž jednou z důležitých informací umožňujících analyzovat a následně zefektivňovat výrobu. Výjimkou nejsou samozřejmě ani plastikářské firmy. Jako každé odvětví výroby i plastikáři mají svá specifika a na ta je nutno brát ohled při využití systémů sběru dat.

Co se od MES očekává?

MES musí poskytovat informace o tom, zda a jaké stroje či pracovníci pracují. Dále údaje, co je již vyrobeno a co ještě zbývá vyrobit, informace o zmetcích a prostojích a pro plastikáře jsou to hlavně technologické parametry. Podívejme se tedy na tato očekávání postupně z pohledu plastikářů – lisařů. Důležité jsou informace o tom, zda stroj momentálně vyrábí, stojí nebo má poruchu. Oproti těmto běžným stavům plastikáři rozlišují i přehazování a rozjezd výroby. Informace o přehazování a rozjíždění jsou důležité údaje, které velmi ovlivňují výslednou efektivitu. V ideálních podmínkách moderní firmy, kdy se formy předehřívají mimo lis a používají se magnetická upínání a rychlospojky na vodu a hydrauliku, se přehození podle velikosti forem počítá v rámci minut. Pokud se však nevyužívá těchto vymožeností, může přehození zabrat i několik hodin. Při špatné organizaci výroby může ve výsledku tento neproduktivní čas snadno převýšit skutečný čas, kdy stroj vyrábí.

Informace o pracovníkovi není až tak důležitá, zpravidla se evidují spíše údaje o tom, kdo, kdy a který výrobek vyráběl spíše z kvalitářských důvodů – pro možné dosledování problémových pracovníků z hlediska kvality a případných reklamací. Z pohledu efektivity bývá většinou informace o pracovnících méně podstatná. Pro každý výrobek bývá naplánován počet pracovníků nutný pro obsluhu. Výjimkou bývají různé varianty co do počtu pracovníků a výsledného cyklu, nicméně většinou je snaha o to, aby lis vyráběl v co nejkratším cyklu, a podle toho se osadí potřebným počtem lisařů. V moderních provozech je snahou, aby většina výroby jela v režimu automatu ve spojení s manipulátory. V takových případech pak funguje pracovník pouze jako manipulant s obaly, ale i tato funkce bývá často automatizována.

Informace o množství vyrobených kusů a zmetcích je také velmi důležitá a zajímavá, ale z pohledu specifik plastikářské výroby nijak zvláštně nevybočuje z běžných požadavků na MES.

Důležitá jsou technologická data

Samostatnou kapitolou jsou technologická data, která mají vliv na cyklus, jenž představuje jeden z nejdůležitějších ukazatelů. Vypovídají především o kvalitě a stabilitě výroby, než aby měla přímou souvislost s její efektivitou. Technologická data jsou pro plastikáře velmi cennou informací a v případě výroby například bezpečnostních dílů pro automobilky je jeden z požadavků zákazníka evidovat technologická data výroby a schopnost při případných problémech přesně prokázat, za jakých podmínek a s jakými parametry se výrobek vyráběl a případně identifikovat další série s podobným technologickým problémem. Technologická data plastikářů se skládají z časů, tlaků, teplot, rychlostí, vzdáleností a dalších upřesňujících údajů. Pro běžný vstřikovací proces se množství těchto dat běžně pohybuje kolem hodnoty 30. Samozřejmě vše závisí na velikosti lisu, formy a komplikovanosti výrobku. Pokud se využívají pokročilé technologie vstřikování, jako kaskády, více komponentní vstřik, dusík a další, výsledné množství parametrů úměrně roste. Může se vyšplhat i přes stovku různých hodnot, které je potřeba správně nastavit a hlavně mít je pod kontrolou. Ne vždy je možné všechny tyto parametry sbírat automaticky, ale některé základní určitě. U moderních lisů pak není problém pomocí datových rozhraní evidovat téměř jakékoliv nastavení stroje.

Důležitým hlediskem při zvažování využití systému MES v plastikářském odvětví by mělo být právě to, jak MES dokáže sbírat právě technologická data a jak je dále dokáže zpracovávat. Správné nasazení dobrého sytému MES nejen usnadní práci uvnitř firmy, ale zvýší prestiž a konkurenceschopnost firmy na trhu.